landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 12 - Marts 2010

Gyseren om Lokalplan 1044 fortsætter
 
      Selv om byrådet på sit møde i august sidste år vedtog forslaget til lokalplan for de nye boligområder i Slots Bjergby, står det stadig helt åbent, hvordan planen skal udmøntes. Lokalplanen, der har nummer 1044, kan ses på Slagelse kommunes hjemmeside
www.slagelse.dk

      Seneste nyt er, man har skilt en lille del af lokalplanen fra, således at det bliver muligt at bygge på et mindre areal ved Skælskør Landevej over for plejehjemmet. Man kan nok regne med, at dette projekt går i gang inden længe.
         Men planerne om anlæggelsen af Slots Bjergby Naturpark, der med stor opbakning fra medlemmerne af Slots Bjergby Landsbyråd blev indføjet i lokalplanen, er sendt til hjørnespark.

         Hermed har kommunen taget hul på projektet på den måde, som vi fra Landsbyrådet hele tiden har advaret imod, idet man har valgt at starte udstedelsen af byggetilladelser uden at have afklaret, hvordan bufferzonen imellem de nye udstykninger og den gamle landsby skal udnyttes. I bestyrelsen frygter vi, at det kan føre til, at vi kommer til at stå med en række nye udstykninger – og med et bufferareal, som ingen rigtigt vil kendes ved eller tage ansvaret for.
         Vi er ikke blinde for problemerne – ikke mindst af økonomisk art. Kort fortalt handler det om, hvem der skal eje, anlægge og vedligeholde de arealer, som Slots Bjergby Naturpark skal anlægges på. I byrådet står Venstre bag et forslag om, at kommunen skal købe jorden og stå for anlæg og vedligeholdelse, mens et lille flertal bag Socialdemokraterne har krævet, at omkostningerne ved projektet afklares, inden man vil støtte, at kommunen engagerer sig økonomisk i sagen.
         Som bekendt ejes det meste af det areal, der er i spil, af kirken, og menighedsrådet har givet udtryk for, at man ikke umiddelbart er interesseret i at sælge byggejorden og stå tilbage med området til bufferzone, der jo i henhold til den gældende regionsplan ikke må bebygges, men kun udnyttes til rekreative formål.
         Det er en sag, som Landsbyrådet ikke er del i. Den må afklares imellem jordejeren, kirken, og kommunen. Men Landsbyrådet holder fast i sin oprindelige holdning: udstykningerne og anlægget af de rekreative zoner hænger sammen, og vi kan ikke støtte en model, hvor der ikke er en eller anden garanti for, at de rekreative områder bliver til det, der var grundlaget for, at Slots Bjergby Landsbyråd støttede Lokalplan 1044: nemlig Slots Bjergby Naturpark.
         Vi stiller ikke krav om, at området skal anlægges i ét hug. Og vi kræver heller ikke, at hver eneste detalje i lokalplanens skitse til, hvordan naturparken skal udformes, bliver overholdt minutiøst. Men vi vil ikke medvirke, hvis vi kan risikere at komme til at støtte en bufferzone, der bare ender med nogle kedsommelige græsarealer og kommunale discountplanter.
         Nogle medlemmer har ved forskellige lejligheder bebrejdet os i bestyrelsen, at vi ikke søger fondsmidler til planlægning og anlæg af området. Det med virker vi også gerne til, men først må ejerskabet til området afklares. Vi kan jo ikke søge om penge til at anlægge Slots Bjergby Naturpark på andre menneskers jord. Uanset hvor god en ide man har, så kan man altså ikke rejse penge til projekter, som man vil udføre på områder, man ikke ejer.

Ordinær generalforsamling i Slots Bjergby Landsbyråd
Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 18.00
i Slots Bjergby Forsamlingshu

 
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Valg af referent
4) Bestyrelsens beretning ved formanden
5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Steen Laursen og Per Iversen. Per Iversen modtager ikke genvalg.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelsen af det årlige kontingent
           Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2011 fastsættes til 100 kr.
10) Eventuelt
 


Husk fællesspisning tirsdag den 23. marts kl. 19.00 efter generalforsamlingen! Tilmelding til spisningen senest søndag den 21. marts til Steen Laursen, 5858 5095, eller Per Olsen, 5858 4444.  


Nu kommer omfartsvejen!

         Som man kan se på Skælskør Landevej er der nu sat de første landmålerpinde op til anlægget af den længe ventede omfartsvej. Det er et projekt, der kommer til at gribe afgørende ind i dagligdagen for adskillige beboere i området, og vi må se i øjnene, at det bliver meget svært både for dem og for Landsbyrådet at få indflydelse op, hvordan det kommer til at forløbe.
         En af konsekvenserne bliver, at Skælskør Landevej bliver skåret over, så al trafik fra vores områder må ”køre den anden vej” for at komme ned til den store landevej. Det kan bilisterne nok leve med – men det betyder også, at cyklister forhindres i at ad den gamle landevej, der jo er langt mindre trafikeret end den store vej er.
         Da den indre landevej også benyttes af mange børn og unge som skolevej, har Landsbyrådets bestyrelse rettet henvendelse til Slagelse kommune med et forslag om, at der bygges en cykel- og gangbro over omfartsvejen, så den indre Skælskør Landevej fortsat kan bruges af bløde trafikanter.

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd

 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand:  Per Iversen, Felixvej 8, Tlf.: 5838 2864
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Carsten Kristiansen, Slotsbjergbyvej 35, Tlf.: 58570990
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594