landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 9 - Oktober 2008

Så skal vi til det igen!

         Det er blevet efterår – og dermed tid til indendørs hyggeliv. Det betyder også, at fællesspisningerne i forsamlingshuset starter, og den første finder sted allerede på mandag, den 3. november, kl. 18.30. Tilmelding som skrevet nederst på denne side.

 Ny udstykning i Slots Bjergby?

Som mange her i lokalområdet sikkert ved, arbejdes der på at få udlagt et nyt boligområde i Slots Bjergby på arealet imellem det nye ”royale” kvarter og den gamle bebyggelse i landsbyen.
         Området kan ikke komme til at støde helt op til landsbyen, fordi der i den gældende regionsplan stilles krav om, at der ved udstykning skal anlægges en ”bufferzone”, som skal sikre, at den gamle del af Slots Bjergby bevarer sin karakter af landsbybebyggelse.

         En arbejdsgruppe under Slots Bjergby Landsbyråd har udarbejdet en plan for, hvordan dette område kan indrettes, og det er tanken, at dette arbejde skal videreudvikles i samarbejde dels med kommunens folk, dels med en landskabsarkitekt med erfaring inden for anlæg af den type områder. Vi taler jo om et areal på omkring 80.000 kvadratmeter!


Husk fællesspisningen i forsamlingshuset mandag den 3. november  kl. 18.30 Der er altså kun en uge til – så fat telefonen og tilmeld dig hos Per Olsen, 5858 4444 eller Steen Laursen, 5858 5095

Hvad kom der ud af mødet?

        Sidst på foråret afholdt Landsbyrådet et møde i forsamlingshuset, hvor byplanlægger Lone Wind fra Slagelse kommune redegjorde for muligheder og begrænsninger på arealet. På mødet kom der mange forslag frem, der kan supplere det forslag, som Landsbyrådets arbejdsgruppe fremlagde – noget, der vil ske, når detailplanlægningen går i gang.
         Men i bestyrelsen for Landsbyrådet sidder vi alligevel tilbage med en fornemmelse af, at mødet ikke gav svar på flere nogle væsentlige spørgsmål, der efter Landsbyrådets opfattelse må løses, før vi kan give vores tilslutning til, at projektet sættes i gang.
         For at udstykningen kan sættes i gang, skal kommunen udarbejde en lokalplan, der skal sendes i høring. Men på mødet her i Slots Bjergby gav Lone Wind udtryk for, at det var en mulighed at lave først en lokalplan for udstykningen af byggegrunde, dernæst en lokalplan for bufferzonen.
         Dette er efter Landsbyrådets opfattelse ikke en farbar vej. Da bufferzonen i sin tid blev optaget i regionsplanen, var det helt klart, at det skete for at beskytte landsbymiljøet imod en sammensmeltning med en ny parcelhusudstykning, og at denne beskyttelse er en forudsætning for, at udstykningen overhovedet kan finde sted. Derfor mener vi, at der må udarbejdes én samlet lokalplan, der sikrer, at denne sammenhæng respekteres.

Hvad med økonomien?
        Når dette punkt er helt afgørende for Slots Bjergby Landsbyråd, så skyldes det, at vi kan nogle økonomiske problemer ved etableringen af bufferzonen. Hvem skal eje området? Hvem skal finansiere anlægget af det) Hvem er ansvarlig – både praktisk og økonomisk – for vedligeholdelsen?
         Det drejer sig om så store beløb, at vi ikke mener, at man bare kan udskyde spørgsmålene til en fase to, efter at udstykningen er foretaget. Det fremgik helt klart under den offentlige debat forud for regionsplanens udarbejdelse, at bufferzonens etablering var en forudsætning for udstykningen, og på det medlemsmøde, som Landsbyrådet afholdt om vores holdning til regionsplanen, var det også helt klart, at landsbyrådets tilslutning til planerne om udstykning er klart betinget af, at bufferzonen etableres.
         
Hvorfor er det her et problem?
        I Landsbyrådets bestyrelse frygter vi, at adskillelsen af de to projekter kan komme til at betyde, at vi pludselig står med et udstykket parcelhusareal og med et tomt bufferområde, som ingen har penge til at planlægge eller vedligeholde, således at området kommer til at ligge hen som ingenmandsland. En sådan situation vil Landsbyrådet under ingen omstændigheder acceptere, og vores medvirken til projektet er derfor afhængig af, at der på forhånd findes en løsning på disse problemer.
 
Hvem har bolden?
        I følge byplanlægger Lone Wind kunne man forestille sig, at der kan søges midler til bufferzonen fra diverse fonde til udvikling i landområderne. Det er måske også en mulighed – men vores pointe er, at de, der ønsker at foretage udstykningen af byggegrunde, må sørge for, at finansieringen for etablering og vedligeholdelse af bufferzonen er på plads, inden udstykningen kan godkendes og gennemføres.
         Det kan man ikke gøre til et spørgsmål, som Slots Bjergby Landsbyråd som repræsentanter for lokalsamfundet er ansvarlig for. Vi medvirker gerne, men vi må afvise at påtage os noget ansvar for at skaffe midler til bufferzonen. Det ansvar må påhvile de personer, som ønsker at udstykke arealerne, evt. bistået af kommunen.          Alt andet vil være i strid med ånden i regionsplanen.

Endelig faldt 1015 på plads

         
Efter flere dramatiske møder og udsættelser af sagsbehandlingen faldt kommunens planer om et nyt erhvervsområde i Slots Bjergby endelig på plads. Desværre kunne kommunen ikke følge vores forslag om at begrænse arealets omfang, men vi fik dog gennemført, at tilkørsel til området kommer til at ske fra en rundkørsel, der bliver placeret der, hvor den gamle Skælskør Landevej begynder. Herved undgår vi, at få en vej med tung trafik til at krydse den gamle landevej, der jo fungerer som adgangsvej for mange til skole og daginstitutioner. Desuden har kommunen også indført nogle zoner omkring de nuværende ejendomme i området, som dermed vil få en vis beskyttelse imod støj og grimme erhvervsarealer.
         Vi kunne godt have ønsket os, at vi havde opnået noget mere – men kyndige folk mener at vide, at det faktisk er første gang, at det overhovedet er lykkedes for et lokalråd at få ændret på en lokalplan, efter at den er blevet færdigbehandlet af forvaltningen og fremlagt i byrådet. Så helt forgæves har det store arbejde og de mange møder da ikke været.
         Faktisk har denne sag også været medvirkende til, at man i Slagelse kommune har besluttet at inddrage lokalrådene på et tidligere tidspunkt i sagerne. Så vi får mulighed for at komme med ændringsforslag, inden forvaltningen færdiggør planerne. Det glæder vi os til at opleve i praksis!


Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd

 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand: Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Liselotte Falkenberg, Højen 10, Tlf.: 5858 4200
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594