landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 8 - Februar 2008

Lokalplan for erhvervsområde i Slots Bjergby
        Som nogle af vores medlemmer måske har læst i den lokale presse, har kommunen udarbejdet udkast til ”Lokalplan nr. 1015 for erhvervsareal i Slots Bjergby”.

         Det foreslåede areal ligger – groft sagt – øst for den nye Skælskør Landevej og ind bag maskinfabrikken Marsk Stig og videre i en linje øst- og nordpå op imod den linje, hvor de er reserveret arealer til den berygtede omfartsvej.
         Forslaget, der naturligvis også indeholder detaljerede forslag til anlæg af tilkørselsveje til området og interne veje, vil være til stor gene for beboerne på både den gamle og den nye Skælskør Landevej, og det vil være til direkte fare for den bløde trafik på den Gamle Skælskør Landevej – altså mange børns daglige skolevej.

         En gruppe af beboere, der også er medlemmer af Slots Bjergby Landsbyråd, afholdt et møde sammen med landsbyrådets bestyrelse, hvor der blev udformet en indsigelse imod lokalplanen i den foreliggende form. Ud over  
en protest imod planen rummede vores indsigelse også et forslag til en alternativ løsning på kommunens behov for erhvervsjord. Vi foreslog, at man udlagde et erhvervsareal i et bånd langs med motorvejen både øst og vest for Skælskør Landevej. Herved vil man ikke genere eksisterende boliger, og det vil give et areal af langt større omfang end de få kvadratmeter, som kommunens forslag giver mulighed for.


Husk den ordinære generalforsamling i Slots Bjergby Landsbyråd onsdag den 12. marts kl. 18.00 i forsamlingshuset.

Møde med kommunen
        Landsbyrådets bestyrelse blev indkaldt til et møde med kommunens byplanlæggere, hvor vi havde lejlighed til at gøre rede for detaljerne i vores forslag. Vi mødte stor lydhørhed, men blev også præsenteret for nogle problemer, som vores forslag rummede.
         Det var derfor med stor spænding, at vi så frem til, at politikerne i ”Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling” skulle behandle forslaget til lokalplan, hvor vores indsigelse indgik. Og vi kan med tilfredshed konstatere, at der også på politisk plan var opmærksomhed om vores forslag, der blev omtalt som visionært og godt gennemarbejdet.
         Til trods for, at der altså til udvalgets møde lå et færdigt forslag fra forvaltningen om at udlægge erhvervsjord midt i et boligområde i Slots Bjergbys nordlige del, så endte mødet takket være vores indsigelse med, at beslutningen blev udsat, og det blev vedtaget, at der skulle foretages flere undersøgelser af de alternativer, som Slots Bjergby Landsbyråd har foreslået.
         Vi ved ikke, hvor sagen ender, men vi kan konstatere, at det nytter noget at benytte den demokratiske proces, når man kan fremlægge et gennemarbejdet forslag, og når kommunalbestyrelsen er indstillet på, at nærdemokratiet skal tages alvorligt.
         Vi venter spændt på fortsættelsen, og på Slots Bjergby Landsbyråds kommende generalforsamling vil medlemmerne blive opdateret med den seneste udvikling i sagen.

Ordinær generalforsamling i Slots Bjergby Landsbyråd
onsdag den 12. marts 2008 kl. 18.00 i Slots Bjergby Forsamlingshus


Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Valg af referent
4) Bestyrelsens beretning ved formanden
5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Steen Laursen og Jesper Christensen. Begge modtager genvalg.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelsen af det årlige kontingent
           Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2008 fastsættes til 50 kr.
10) Eventuelt


Husk fællesspisning onsdag den 12 marts kl. 19.00 efter generalforsamlingen, hvor den står på stegt flæsk! Tilmelding til spisningen senest søndag den 9. marts til Steen Laursen, 5858 5095, eller Per Olsen, 5858 4444.

Hvad skal der ske i 2008?

         Det er vel overflødigt at nævne, at fællesspisningerne vil fortsætte i den kommende sæson. Der har været et stabilt fremmøde på mellem 60 og 70 personer hver gang, så vi planlægger 2 – 3 arrangementer pr. halvår.
         Det er også tanken at fortsætte med at have et lille indslag ved nogle af spisningerne: et kort foredrag, et musikindslag el.l. Gode forslag og inspiration fra medlemmerne modtages med stor taknemmelighed!
         Til sommer bliver der naturligvis afholdt den sædvanlige grillfest i landsbyen. Vi arbejder herudover på at lave et eller to kulturelle arrangementer i løbet af efteråret.
         Desuden vil bestyrelsen gerne arrangere et medlemsmøde. Ikke mindst i lyset af forslaget til at udlægge erhvervsarealer heroppe finder vi, at der er et stort behov for at få en orientering om, hvilken fremtid politikerne ser for Slots Bjergby og byens institutioner.
        
         På det lidt mere jordnære plan kan vi nævne, at der stadig arbejdes på at få anlagt spadserestier i området, og at vi i løbet af året vil sætte et par bænke op på Slotsbjergbyvej (ved kirken og ved den tidligere præstegård), så spadserende kan få sig et hvil og måske en sludder med andre beboere.
        Desuden arbejder vi på nogle spændende initiativer sammen med forsamlingshuset.

 
Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd
 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand: Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Liselotte Falkenberg, Højen 10, Tlf.: 5858 4200
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594