landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 6 - Marts 2007

Nu bor vi i Slagelse!
 
         
Som bekendt er Slots Bjergby fra den 1. januar i år en del af den nye Slagelse kommune. Det betyder, at en lang række af de ting, der vedrører vores hverdag her i lokalområdet, nu skal styres fra andre steder og af andre mennesker.
            I bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd ser vi frem til samarbejdet med den nye kommune, som efter vores opfattelse er kommet godt fra start med hensyn til planerne for, hvordan man vil holde kontakt imellem kommunen og de mange lokalråd i den nye storkommune.
            Alle rutiner og forretningsgange er endnu ikke lagt fast, men det ser ud til, at kommunen vil ansætte en ’tovholder’, som skal være det faste bindeled imellem kommunen og lokalrådene. Det ser også ud til, at man i kommunen har tænkt sig, at der skal holdes nogle årlige kontaktmøder imellem lokalrådene og politikerne. Der bliver altså tilsyneladende ikke tale om, at det enkelte lokalråds kontakt til kommunen skal gå igennem en paraplyorganisation eller et andet ’overråd’. Det er der nogle lokalråd, som har arbejdet stærkt for, men i bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd mener vi, at det ville være ødelæggende for det engagement i lokale forhold, som er så afgørende for, at lokaldemokratiet kan fungere.
            I Slots Bjergby Landsbyråd har vi hele tiden arbejdet for at holde fast i det direkte  Demokrati og den direkte kontakt imellem kommunen og det enkelte lokalråd. Og det ser altså i skrivende stund ud til, at der er blevet lyttet til vores opfattelse. Mange afteners deltagelse i debatmøder og fokusgrupper har båret frugt!
            Den daglige leder af den gren i administrationen, der skal tage sig af kontakten til lokalrådene, er Jan Østerskov, der tidligere var kommunaldirektør i Hashøj kommune. I Slots Bjergby Landsbyråd har vi haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med Jan Østerskov, og vi har de bedste forhåbninger til, at det vil fortsætte i Slagelse kommune.


Husk den ordinære generalforsamling i Slots Bjergby Landsbyråd onsdag den 28. marts kl. 18.00 i forsamlingshuset.


Trafikchikaner og Brovej
           Ellers må vi jo sige, at Slagelse kommune har arvet nogle massive problemer fra Hashøj. Som alle medlemmer nok har bemærket, er arbejdet med at lave trafikchikaner igennem landsbyen gået i stå, og det er også længe siden, at der er blevet arbejdet med den nye gadebelysning, der hverken er helt eller halvt færdig.
            Også det store projekt med omlægning af Brovej ligger i dvale. Der var i Hashøj kommune afsat 2 mio til projektet, men man havde glemt at tage højde for alle udgifter ved projektet, så pengene – og problemerne – er nu overført til Slagelse kommune, der skal se at finde ud af, hvad man gør med et projekt, der er vedtaget og køreklart – men hvor finansieringen altså ikke er på plads.

            Selvfølgelig er det to sager, som vi i bestyrelsen arbejder kraftigt på at få sat skub i. Vi har kontaktet Slagelse kommunes forvaltning og bedt dem om at få færdiggjort Slotsbjergbyvej, for det er ikke en sag, der burde være problmer i. Desuden har vi om at få en status for, hvordan kommunen tænker sig Brovejporjektet videreført.

Vi må nok have forståelse for, at  den nye kommune må have lidt tid til at finde sine egne ben og få skaffet sig et overblik over de mange hængepartier, som man har overtaget fra de gamle kommuner. Men vi kan love medlemmerne, at vi skal holde dem til ilden!


Husk fællesspisning onsdag den 28 marts efter generalforsamlingen! Tilmelding til spisningen senest søndag den 25. marts til Steen Laursen, 5858 5095, eller Per Olsen, 5858 4444. Vi kan røbe, at menuen står på Susannes hjemmelavede gule ærter! (Bemærk tiderne: Generalforsamling kl. 18.00 – spisning kl. ca. 19.00)  

Ordinær generalforsamling i Slots Bjergby Landsbyråd
Onsdag den 28. marts 2007 kl. 18.00
i Slots Bjergby Forsamlingshus


Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Valg af referent
4) Bestyrelsens beretning ved formanden
5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Lars Fischer, Per Olsen og Henning Buhl-Madsen. De to sidstnævnte modtager genvalg, mens Lars Fischer har ønsket at stoppe sit bestyrelsesarbejde.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelsen af det årlige kontingent.

        Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
      Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2008 nedsættes til 50 kr.

10) Eventuelt

Hvad skal der ske i 2007?

            Det har været en stor succes med de fællesspisninger, som vi har arrangeret vinteren igennem. Der har været et stabilt fremmøde på mellem 40 og 50 personer hver gang – og det betyder, at arrangementerne vil fortsætte i den kommende sæson.
            Vi regner med at holde tre spisninger i løbet af efteråret, og tre efter jul.
Ved nogle af dem vil der være et lille indslag i løbet af aftenen – et foredrag, en optræden el. l. Gode forslag og inspiration fra medlemmerne modtages med stor taknemmelighed!
            Til sommer bliver der naturligvis den sædvanlige grillfest. Den arrangeres af de sædvanlige kræfter med Kaj og Elin Persson i spidsen, men efter aftale med arrangørerne går landsbyrådet nu ind og bistår med arrangementet. I år bliver festen – ligesom i ”gamle dage” – holdt på plænen foran den tidligere præstegård. Landsbyrådet har indkøbt et festtelt, som vi rejser på plænen, så festen er sikret imod kølighed og regnbyger.
            Vi arbejder herudover på at lave et eller to kulturelle arrangementer i løbet af efteråret. Der kan blive tale om et foredrag af en spændende person udefra eller optræden af en teatergruppe eller måske et musikalsk indslag. Meget vil afhænge af økonomien, men vi har de bedste forhåbninger!

-

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd
 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand: Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Lars Fischer, Slotsbjergbyvej 39, Tlf.: 5858 4449
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594