landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 4 - Marts 2006

Siden sidst i Landsbyrådet
 
 Som vi tidligere har nævnt i vores blad så har Landsbyrådet søsat en del projekter i løbet af 2005, af disse kan vi nævne:
 
§ Trafiksikring af området omkring Brovej og skolen.
§ Etablering af en pænere rasteplads ved højene.
§ Trafiksikring af Skælskør Landevej.
§ Trafiksikring af Slotsbjergbyvej.
§ Retablering af Slotsbjergbyvej med ny asfalt og nyt gadebelysning.

 
Ovenstående projekter er dels projekter som for nogles vedkommende skulle være udført i 2005 og for andres vedkommende skulle der være startet en detailprojektering mellem Hashøj Kommune og Landsbyrådet i slutningen af 2005.
 
Trods diverse henvendelser til Hashøj Kommune må vi desværre konstatere, at det ikke er lykkes os få kommunen i tale i denne forbindelse. Det er selvfølgelig skuffende både for os i bestyrelsen, men ikke mindst for de over 100 husstande som har valgt og melde sig ind i Slots Bjergby Landsbyråd, at en offentlig myndighed ikke lever op til de løfter som den selv har givet.
Det bliver ikke mindre skuffende af, at det var den selv samme kommune som for næsten 2 år siden ”tryglede og bad” om, at vi skulle se og få etableret et landsbyråd i vores område så vi kunne få indflydelse på ting som skulle ske i vores nærområde.
 
Nu er det ikke sådan, at vi i bestyrelsen af den grund har tabt lysten og opgivet gejsten, nej selvfølgelig ikke, vi har valgt og se fremad og må bare konstatere, at den nuværende Hashøj Kommune tilsyneladende allerede har nedlagt sig selv og derfor løber fra tidligere afgivet løfter.
Det skal dog siges, at vi efter vores sidste henvendelse her i januar måned til kommunen er vi blevet indbudt til et møde i marts måned, hvor vi selvfølgelig er spændt på og høre hvilke planer kommunen har med vores projekter i den kommende periode.
 
Nærdemokrati i Ny Slagelse Kommune
 Landsbyrådet har i løbet af efteråret og vinteren deltaget meget aktivt i et fælles nærdemokratiprojekt sammen med en række politikere, menighedsråd, skolebestyrelser med flere.
Projektets formål er få defineret bla. de forskellige landsbyråds roller, funktioner og ansvar i fremtidens Ny Slagelse Kommune.
Vi i Slots Bjergby Landsbyråd forventer os meget af den rapport som bliver konklusionen på det arbejde som er gennemført i de forskellige grupper og dermed det arbejdsredskab som forhåbentlig bliver gældende for de samarbejdsmåder der skal være mellem landsbyrådet og den nye kommune.
Udover de kommende bedre samarbejdsmåder så har vi også noteret os, at der fra det nyvalgte Sammenlægningsudvalg og fra Demokratiudvalget har lydt positive toner når det gælder udvikling af nærdemokratiet i landdistrikterne, vi ser derfor optimistisk på fremtiden når det gælder om og blive hørt og taget med på råd når det gælder sager i vores lokale nærområde og vi glæder os derfor til et godt fremtidigt samarbejde med Ny Slagelse Kommune.
 
Nye projekter i 2006
 Udover de allerede nævnte projekter fra 2005, skulle vi gerne i gang med et projekt hvor vi får plantet nogle træer på Skælskør Landevej, dette projekt må meget gerne ende ud i at vi får lavet en smuk alle som ”indgangsparti” til Slots Bjergby.
Dertil et projekt hvor vi får etableret/genetableret nogle stisystemer i og omkring den gamle del af Slots Bjergby.
Og endelig vil vi samarbejde med menighedsrådet få ”gjort noget ved” det grønne areal som ligger ubrugt hen ved den gamle præstegård i Slots Bjergby.Ordinær generalforsamling
i
Slots Bjergby Landsbyråd
 
Tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19.00 i Slots Bjergby Forsamlingshus


 


Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Valg af referent
4) Bestyrelsens beretning ved formanden
5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Steen Laursen, Jesper Christensen. Begge to modtager genvalg.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelsen af det årlige kontingent.

            Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
            Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2007 - altså 100 kr. pr. husstand.

10) Eventuelt
 
 
Nyt initiativ i forbindelse med generalforsamlingen

Som noget nyt vil vi i år efter afholdelse af den ordinære generalforsamling have en kendt person til og holde et indlæg.

Som den første i forhåbentlig kommende række er det lykkes os og få den forhenværende kulturminister og nuværende formand for FDB Danmark Ebbe Lundgaard til og holde et indlæg.

Ebbe Lundgaard som også har valgt og bosætte sig i vores dejlige område vil måske fortælle lidt om hvorfor netop det blev Slots Bjergby han og hans familie valgte og flytte til. Ellers bliver det spændende og høre hvad han ellers vil fortælle om.
 
Vi i bestyrelsen håber dette nye indslag kan være med til, at der vil komme et stort fremmøde til vores generalforsamling, så derfor sæt allerede nu kryds i kalenderen:

TIRSDAG DEN 21 MARTS!!


Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd

 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand: Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Lars Fischer, Slotsbjergbyvej 39, Tlf.: 5858 4449
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594