landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 3 - Oktober 2005

1 år - det skal fejres!
 I disse dage er der gået et år, siden Slots Bjergby Landsbyråd blev stiftet. Et hårdt  år, men også et år med resultater, der allerede nu er synlige i vores område.
 Det kan du læse om det på de følgende sider - men her på forsiden skal det handle om vores fødselsdag! Den fejrer vi nemlig med en fest i forsamlingshuset fredag den 18. november, hvor Susanne stiller en superbuffet på bordet til den beskedne pris af 130 kroner per næse. Eller mund, skulle man vel sige.
 Du får basilikumstegt skinke, rosastegt oksefilet og barbecuemarinerede revelsben, og der er tomat-mozzarella tærte og porre-bacon tærte og salatbar, og du kan spise alle de sprøde rosmarinkartofler og flødekartofler, som du orker. Men vær lige opmærksom på, at du også skal have plads til nøddetærte og chokoladekage med frisk frugt, bær og vaniljeis til.
 Der bliver lejlighed til at købe drikkelse til en fornuftig pris.
 Vi håber i bestyrelsen, at rigtigt mange medlemmer vil benytte denne lejlighed til at træffe naboer og genboer, at “ny by” vil møde “gammel by”, at “gamle Slotsbjergbyboere” vil møde “nye Slotsbjergbyboere”. For som franskmændene siger: Fremmede - det er bare gode venner, som du ikke har truffet endnu!
 
  Kom til fødselsdagsfest i Slots Bjergby Landsbyråd fredag den 18. november 2005 kl. 19.00   Tilmelding: se de næste sider  
 
Hastigheden i Slots Bjergby skal ned!
Vi har fået løfte om at blive indbudt til et møde med Teknisk Forvaltning, Slagelse Politi og evt. amtets vejmyndigheder med henblik på at få etableret en form for hastighedsdæmpning på vejen gennem den gamle bydel og få indført en hastighedsbegrænsning på Skælskør Landevej.
            Problemet er, at der selvfølgelig stadig skal være plads til den nødvendige lokale kørsel med mejetærskere og traktorer, så den går nok ikke, bare at etablere traditionelle chikaner. Men myndighederne har accepteret vores ønsker om at få hastigheden ned - tilbage står at få fundet ud af, hvordan det konkret skal udmøntes. 
 
Fokusgrupper
      Medlemmer af Slots Bjergby Landsbyråd har deltaget i de fokusgrupper, som Hashøj kommune har etableret for at få input til den nye kommuneplan, der jo bliver den sidste før kommunesammenlægningerne.
            Det har været en god og spændende arbejdsproces, hvor vi bl.a. har peget på vigtigheden af, at der bliver lavet bevarende lokalplaner for alle landsbyer i Hashøj komune - og at disse lokalplaner efterfølgende bliver efterlevet! Vi har peget på, at der bør etableres flere stier i og omkring landsbyerne, og vi har givet udtryk for, at der bør stilles større krav end nu til de grønne områder, som etableres i forbindelse med nye udstykninger og nybyggerier.
 
Kontaktudvalg til andre lokalråd         
            Som det er fremgået af de lokale blad, er der blevet dannet et kontaktråd af lokalråd i den nye storkommune. Der har været en del debat omkring rådet, fordi nogle lokalråd - deriblandt Slots Bjergby Landsbyråd - frygtede, at dette råd skulle have beføjelser til at forhandle på lokalrådenes vegne og skulle have kompetence til at fordele kommunale midler imellem de enkelte lokalråd.
            Derfor var Slots Bjergby Landsbyråd et af de fem lokalråd, der stillede en række ændringsforslag til det nye råd, og det lykkedes på væsentlige punkter at få holdt fast i, at det nye råd skal være et kontaktorgan, og ikke et råd, der skal forhandle med kommunen på de enkelte lokalråds vegne. Derfor kan vi nu byde rådet velkommen, og vi glæder os til at deltage i arbejdet der. Samarbejde med andre lokalråd er jo et væsentligt punkt i formålsparagraffen for Slots Bjergby Landsbyråd.

Kommunen har også lovet, at der vil blive skabt ordentlige forhold ved de to høje - formentlig vil der blive tale om at anlægge en lille rasteplads. Træer på Skælskør Landevej skulle der også gerne komme snarest.
      
 Indsigelse mod regionsplanen
            I amtets forslag til regions plan er området syd for landsbyen og øst for plejehjemmet udlagt til byzone. Med andre ord: der vil formentlig blive bygget på dette areal. Der tales i forslaget om en “bufferzone” op til den gamle landsby, så landsbyens integritet bevares.
            Desværre har man ikke i forslaget medtaget vores krav om, at denne zone skal have karakter af en lund, men åbnet op for, at arealet kan benyttes til rekreativt område med sportsplads og lignende. Det har bestyrelsen - i overensstemmelse med vedtagelsen på medlemsmødet i januar 2005 - gjort indsigelse imod, og vi arbejder ad forskellige kanaler for at sikre, at beslutningstagerne er opmærksomme på, at man her er på kant med det lokale demokrati.Medlemsmøde med politikerne
            Den 13. september afholdt Slots Bjergby Landsbyråd et velbesøgt medlemsmøde i forsamlingshuset, hvor en række politikere fra den nye storkommune gjorde rede for deres holdninger til landdistrikterne.
            Deltagerne var Lis Tribler fra Socialdemokraterne, Ole Drost fra Venstre, Villum Christensen fra Det Radikale Venstre, Ingrid Dyhr Toft fra Det Konservative Folkeparti og Mogens Nellemann fra Borgerlisten.
            Gennemgående var der stor enighed om, at der skal føres en landdistriktspolitik, som sikrer, at landdistrikterne vedblivende er attraktive områder at slå sig ned i, og det blev - bl.a. via spørgsmål fra salen - også gjort klart, at områder som trafik, offentlig transport, skoler og børneinstitutioner må prioriteres højt, hvis man mener noget alvorligt med at fremme landområderne.
            Men konkrete løfter fik vi ikke mange af, og der er vist ingen tvivl om, at der bliver behov for stærke og aktive lokalråd i den nye kommune, hvis det skal lykkes at sikre, at lokale ønsker til planlægning og udvikling bliver hørt.
 
 
Fra nu af bliver der saltet!
            Hashøj kommune har taget særdeles positivt imod de forslag om trafik og tilkørselsforhold, som Slots Bjergby Landsbyråd har fremsendt.
            Som man kan se, er der omsider blevet plantet træer ved forsamlingshuset, og problemerne om den manglende vejsaltning i vinterperioden er forhåbentlig også løst: På et møde med Teknisk Forvaltning fik Slots Bjergby Landsbyråd udvirket, at der bliver udlagt saltdepot på Jørgen Jensens maskinstation, således at der vil blive saltet uafhængigt af, at vognene - som nu - skal komme herop fra Dalmose. Om fornødent vil der blive saltet i forbindelse med den tidlige snerydning i de første morgentimer.


Kom til fødselsdagsfest i Slots Bjergby Landsbyråd i forsamlingshuset  fredag den 18. november 2005 kl. 19.00   
Tag naboerne med - også selv om de ikke er medlemmer.

Tilmelding inden den 14 november til Steen  eller Per 


Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd

 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand: Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Lars Fischer, Slotsbjergbyvej 39, Tlf.: 5858 4449
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594