landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 2 - Marts 2005

Velkommen i Landsbyrådet

Lige før jul afholdt Slots Bjergby Landsbyråd et medlemsmøde i forsamlingshuset, hvor resultaterne fra arbejdsgruppen om nye udstykninger i vores område blev præsenteret for medlemmerne.
Efter en god debat og en afstemning mellem de to forslag, som arbejdsgruppen fremlagde, blev resultatet, at Slots Bjergby Landsbyråd støtter planerne for en ny udstykning på arealet øst for Skælskør Gamle Landevej og syd for den gamle landsby.
Det er også det, som Hashøj kommune arbejder henimod, i og med at man har meddelt amtet, at man ønsker, at dette areal i den kommende regionsplan udlægges til bebyggelse.
Men der var fuld enighed mellem deltagerne i arbejdsgruppen og de fremmødte medlemmer på mødet om, at vi kun støtter bebyggelse på dette areal under den forudsætning, at der etableres en bred “bufferzone” op imod den gamle landsby.
Der var også enighed om, at denne bufferzone ikke bare skal have karakter af “rekreativt område”, således som noget kunne tyde på, at Hashøj kommune forestiller sig det.
Et skrækeksempel på, hvad det kunne indebære, kan man se i “Brakparken” mellem Hashøjskolen og Jættehøjvej!
Vi mener, at bufferzonen skal plantes til, så den får en skovlignende karakter og virkelig kommer til at markere en grænse imellem landsbyen og et nyt, moderne parcelhuskvarter.
Denne holdning har landsbyrådets bestyrelse skriftligt meddelt amtet, således  at vores indstilling vil indgå i beslutningsmaterialet, når den nye regionsplan skal udformes. Vi har også bedt om at blive taget med på råd, når de konkrete planer for området skal udarbejdes.
Den arbejdsgruppe, som har arbejdet med udstykningsplanerne, vil udarbejde et idekatalog til, hvordan bufferzonen kan anlægges.

Arbejdsgruppen om trafik

På Slots Bjergby Landsbyråds første medlemsmøde var der en række personer, der meldte sig til at deltage i en arbejdsgruppe om trafikforholdene i vores område - herunder de ændringer som amt og kommune planlægger i forbindelse med den kommende omfartsvej.
Det er problemer, der vedrører andre end beboerne i Slots Bjergby, og bestyrelsen har derfor taget kontakt til Lokalrådet Hashøj Nordvest for at indbyde til et samarbejde. Arbejdsgruppen har derfor bestået af interesserede medlemmer fra begge foreninger, som i et godt samarbejde har kulegravet problemerne

Husk generalforsamling i Slots Bjergby Landsbyråd
den 31. marts 2005 kl. 19.30 i forsamlingshuset

Støt dit landsbyråd - mød frem på generalforsamlingen!

Ordinær generalforsamling i Slots Bjergby Landsbyråd
 Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.30 i Slots Bjergby Forsamlingshus


Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Valg af referent
4) Bestyrelsens beretning ved formanden
5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Per Olsen, Henning Buhl-Madsen og Lars Fischer afgår efter lodtrækning i henhold til foreningens vedtægter. Alle tre modtager genvalg.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelsen af det årlige kontingent
            Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
            Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2006 - altså 100 kr. pr. husstand.
10) Eventuelt
Nye initiativer
Det har været nogle hektiske måneder i Landsbyrådet, siden starten oktober måned. Men selv om meget af tiden er gået med at organisere foreningen, så vi i skrivende stund har 97 husstande som medlemmer, og med arbejdsgrupperne om udstykning og trafikforhold, så har vi i bestyrelsen også nået at tage fat på nogle mindre sager, som vi har fundet af betydning.

For det første har vi rettet henvendelse til kommunen for at få plantet et par asketræer ved forsamlingshuset som erstatning for det træ, der blev fældet for snart fem år siden. Faktisk ligger der en gammel beslutning i kommunen om, at træerne skal plantes, og den beslutningen prøver vi nu at holde fast i. Så vi tror, at der snart kommer træer ved forsamlingshuset ...
 
For det andet har vi på opfordring fra et medlem taget hul på en dialog med kommunen om saltning og snerydning i Slots Bjergby. Mange beboere finder, at de nuværende forhold er meget utilfredsstillende.
 
For det tredje har vi skrevet til kommunen med et forslag om, at der etableres en egentlig rasteplads ved vores to bronzealderhøje. Både parkeringsforholdene, adgangen til højene og opholdsmulighederne lader meget tilbage at ønske. Kommunen har taget velvilligt imod vores henvendelser, og de vil blive behandlet på det kommende møde i miljøudvalget.

For det fjerde har vi planer om at undersøge mulighederne for at plante allétræer langs med den gamle Skælskør Landevej, så adgangen til vores by bliver smukkere, end den er nu. Hvis der er nogen, der har lyst til at deltage i dette projekt, så bedes de henvende sig til Ingelise Laursen, 5858 50 95, som er tovholder på denne arbejdsgruppe.

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd
 
Formand:
Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B,
Tlf.: 5858 4444
Næstformand:
Jesper Christensen, Lundbæksvej 11,
Tlf.: 5858 4072
Sekretær:
Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27,
Tlf.: 5858 5095
Kasserer:
Lars Fischer, Slotsbjergbyvej 39,
Tlf.: 5858 4449
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13,
Tlf.: 5858 4594
Tilbage til første side