landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 1 - December 2004

Velkommen i Landsbyrådet

Det lille blad, som du nu har i hånden, er det første i en forhåbentlig lang række, som Slots Bjergby Landsbyråd vil udsende til medlemmerne. Og dem er der ganske mange af: På nuværende tidspunkt er der 73 husstande, der har tilsluttet sig Landsbyrådet og har betalt kontingent for det kommende år. Det vil sige, at omkring hver tredje husstand i området har valgt at tilslutte sig Landsbyrådet inden for den første måneds tid af rådets eksistens.
I bestyrelsen er vi både glade og stolte over denne tilslutning. Dels fordi vi ser det som en anerkendelse af det stykke arbejde, som vi har lavet for at få foreningen i gang, dels - og væsentligst - fordi tilslutningen er så markant, at Landsbyrådet vil kunne udtale sig med vægt som repræsentant for vores område.
Men det betyder også, at der er skabt en basis for, at vi igennem Landsbyrådet kan få gang i en masse initiativer, der vil gøre Slots Bjergby til et endnu bedre sted at bo. Det er en slidt floskel at sige, at “vi skal komme hinanden ved” her i Slots Bjergby - men det er ikke desto mindre det, som Landsbyrådet skal prøve at sætte sig i spidsen for.

Hvis det skal blive en succes, så kræver det, at vi alle sammen bidrager med ideer og med en indsats, når ideerne skal føres ud i livet. I bestyrelsen glæder vi os til at komme i gang med den del af arbejdet - det håber vi også, at I gør. God fornøjelse!
 
Arbejdsgruppen om udstykning er godt i gang

Som mange af jer vil vide, blev der på vores første medlemsmøde dannet en arbejdsgruppe, der skulle se på de planer, der ligger for nye udstykninger i vores område.
Denne gruppe er godt i gang med sit arbejde, og på det første arbejdsmøde blev det meget klart, at alle i gruppen lagde stor vægt på, at så meget af den gamle landsbystruktur bevares, som det overhovedet er muligt. Allerhelst ved at der ikke bygges omkring den gamle del af byen.
Derfor vil gruppen prøve at formulere alternative forslag til, hvor byggeriet kan placeres. Det kræver et stort arbejde, som gruppen er midt i, fordi der skal tages kontakt til kommunen for at få så præcise oplysninger som muligt om, hvad kommunen rent faktisk har af planer, og hvilke betingelser der er knyttet til nye udstykninger.
Gruppen overvejer også forslag til, hvordan der ved et stisystem kan skabes sammenhæng imellem de enkelt dele af Slots Bjergby og de natur- og kulturområder, som vi er en del af. Ikke mindst højene vil det være vigtigt at få tænkt med ind i planerne.
Resultatet af gruppens arbejde vil blive udmøntet i et par konkrete forslag. På et medlemsmøde vil arbejdsgruppen orientere om forslagene, som vi forhåbentlig kan få en god debat om. Ud fra dette møde vil Slots Bjergby Landsbyråd fremsende sine forslag til de relevante myndigheder, så de kan indgå i overvejelserne om de nye regionsplaner.

Det Nordvestlige Hjørnes Lokalråd

Som man har kunnet læse i lokalpressen, er der taget initiativ til at starte yderlige et lokalt råd i vores område. Det skal dække hele “det nordvestlige hjørne” af Hashøj kommune - og altså også det område, som Slots Bjergby Landsbyråd nu arbejder i.
I bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd mener vi ikke, at en så stor forening er en hensigtsmæssig måde at organisere lokalt arbejde på. Det er faktisk derfor, at vi har valgt at stifte en forening, der har Slots Bjergby som sit kerneområde, og opbakningen tyder på, at mange er enige med os heri.
Men det skal ikke forhindre os i at indgå i et samarbejde med andre lokalråd. Og hvis man uden for Slots Bjergby finder, at det rigtige er at danne en forening i et større område, ja så indgår vi gerne i et samarbejde om de emner, der har vores fælles interesse. Men naturligvis således, at Slots Bjergby Landsbyråd udtaler sig på vegne af vores område.
 
Vedtægter

I bestyrelsen har vi bestræbt os på, at alle, der har meldt sig ind i foreningen, samtidig har fået foreningens vedtægter udleveret. Hvis noget skulle være smuttet, så du af en eller anden grund ikke har fået vedtægterne, så beder vi dig kontakte et af bestyrelsens medlemmer, som straks vil sørge for, at du får dem.
 
Arbejdsgruppe om trafik

På det første medlemsmøde meldte mange medlemmer sig til at deltage i en arbejdsgruppe, der skulle se på trafikforholdene i Slots Bjergby i forbindelse med etableringen af den nye omfartsvej, der jo kommer til at påvirke trafikbilledet her hos os.
Denne gruppe skal have færdiggjort sit arbejde i marts måned, så der vil blive indkaldt til det første møde umiddelbart efter nytår.


Medlemsmøde

Torsdag den 16. december 2004 kl. 19.00
i Slots Bjergby Forsamlingshus
På mødet vil arbejdsgruppen om udstykning fremlægge resultaterne af sit arbejde, og det vil blive besluttet, hvad der skal fremsendes til myndighederne som et lokalt bud på, hvordan vi ønsker kommende byggerier i området placeret.

Bemærk, at mødet - og afstemningen - kun er for medlemmer af foreningen!
Du bedes derfor medbringe dit medlemsbevis som dokumentation for dit medlemskab
.

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd:

Formand:          Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B,
                          Tlf.: 5858 4444
Næstformand:  Jesper Christensen, Lundbæksvej 11,
                          Tlf.: 5858 4072
Sekretær:          Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27,
                          Tlf.: 5858 5095
Kasserer:          Lars Fischer, Slotsbjergbyvej 39,
                          Tlf.: 5858 4393
Best.medl.:       Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13,
                          Tlf.: 5858 4594
Tilbage til første side